Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন

পাতা

বাজেট

৭নং সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদ
শ্রীপুর, মাগুরা
ev‡RU dig- ÒLÓ
[wewa- 3 (2) Ges AvB‡bi PZz_© Zcwmj `ªóe¨]
A_©eQit 2021-2022 Bs 
Ask - 01 (ivR¯^ wnmve)
cÖvß Avq
 
Avq
µwgK cÖvwßi weeiY c~e©eZ©x eQ‡ii cÖK…Z ev‡RU PjwZ eQ‡ii ev‡RU/PjwZ eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU cieZ©x eQ‡ii ev‡RU
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২
1 2 3 4 5
1 cÖviw¤¢K †Rit           2,410.00        45,000.00        45,000.00
2 ‡nvwìs Ki       551,130.00      922,000.00      922,000.00
3 e‡Kqv †nvwìs Ki                     -                       -                      -  
4 e¨emv, †ckv I RxweKvi Dci Ki                     -        150,000.00      150,000.00
5 hvÎv , bvUK I Ab¨vb¨ we‡b`b Ki                     -                       -                      -  
6 Rb¥, weevn I †fvR Abyôv‡bi Dci Ki                     -                       -                      -  
7 Ab¨b¨ Ki                     -          10,000.00        10,000.00
8 cwil` KZ©©„K jvB‡mÝ I cviwgU wdm         16,500.00        40,000.00        40,000.00
9 BRviv eve` cÖvwß                     -          20,000.00        20,000.00
10 Ahvwš¿K hvbevn‡bi jvB‡mÝ wdm                     -                       -                      -  
11 Rb¥  I g„Zz¨ wbeÜb wd         17,225.00        25,000.00        25,000.00
12 MÖvg Av`vjZ wd                     -               500.00             500.00
13 ‡Lvqvi n‡Z Avq                     -            5,000.00          5,000.00
14 Rb Askx`vwiZ¡g~jK Aby`vb                     -          25,000.00        25,000.00
15 1% m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki  -        150,000.00      150,000.00
16 ‡Pqvig¨vb, m`m¨M‡Yi fvZv       584,400.00      572,400.00      572,400.00
17 mwPব কর্মচারীদের †eZb/fvZv eve`  cÖvwß      720,572.00      720,572.00      720,572.00
19 Ab¨b¨ cÖvwß        23,997.00      100,000.00      100,000.00
*‡gvU cÖvwßt   1,916,234.00   2,785,472.00  2,785,472.00
         
         

 

  

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)